Privacy policy

van de eenmanszaak Lessons in Harmony

Inleiding

Lessons in Harmony, gevestigd aan Mosakker 10 1541 TA Koog aan de Zaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lessons in Harmony respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die haar tijdens het gebruik van deze website, handmatig of automatisch verschaft wordt, strikt vertrouwelijk en zorgvuldig zal worden behandeld en beveiligd. 

Lessons in Harmony houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens?

Lessons in Harmony verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Grondslag en doel 

  •  Contact door bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lessons in Harmony en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lessonsinharmony.nl. Lessons in Harmony wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn 

Lessons in Harmony bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na beëindiging en afwikkeling van de opdracht bewaard, tenzij Lessons in Harmony verplicht is deze langer te bewaren

Cookies 

Lessons in Harmony maakt op haar website gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Beveiliging 

Lessons in Harmony neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lessonsinharmony.nl

Verstrekking gegevens aan derden 

Lessons in Harmony verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen 

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u hierover contact met ons opnemen via info@lessonsinharmony.nl

Wijzigingen

Lessons in Harmony behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy, zodat het aanbeveling verdient deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen opdat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2019

Contactgegevens

Lessons in Harmony

www.lessonsinharmony.nl
Mosakker 10

1541 TA Koog aan de Zaan

Telefoon: + 31 6 43 87 56 22

E-mail: info@lessonsinharmony.nl 

KvK-nummer: 69496064