Algemene voorwaarden

van de eenmanszaak Lessons in Harmony

Artikel. 1: Definities 

Lessons in Harmony: de eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69496064.

 

Opdracht: iedere opdracht van de opdrachtgever aan Lessons in Harmony;

Opdrachtgever: de organisatie met wie Lessons in Harmony een overeenkomst sluit;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Lessons in Harmony tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst;

Partijen: de Opdrachtgever en Lessons in Harmony

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Lessons in Harmony

Artikel 2: Offerte/aanbieding 

 • Alle door Lessons in Harmony uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van één maand. 

 • Alle offertes/aanbiedingen van Lessons in Harmony zijn gebaseerd op de bij het verzoek door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Onjuistheden in en onvolledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 3: De Overeenkomst 

 • De Overeenkomst en eventuele wijzigingen of aanvullingen daarvan worden voor Partijen eerst bindend door een schriftelijke vastlegging in een door Partijen ondertekend document of een door Lessons in Harmony ondertekende en aan Opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging. 

 • Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Lessons in Harmony geldt als volledige en juiste inhoud van de tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever binnen drie werkdagen na datum van dagtekening van deze bevestigd, schriftelijk zijn bezwaren aan Lessons in Harmony kenbaar heeft gemaakt. 

 • Alle diensten die door Lessons in Harmony worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd. 

 • Tenzij anders overeengekomen, is de Opdracht niet aangegaan met het oog op uitvoering daarvan door een bepaalde persoon. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing. 

 • Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Lessons in Harmony binden Lessons in Harmony niet. 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst 

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals genoemd in de Opdrachtbevestiging dansel de schriftelijke Overeenkomst. Dit is de tijdsperiode waarin Lessons in Harmony de door Opdrachtgever verlangde dienstverlening zal verrichten en de Opdracht afronden.

 • Lessons in Harmony is gerechtigd om in noodsituaties eerder in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij deze Voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

 • De termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn. Overschrijding van een termijn kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijd erna de Opdrachtgever. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat de Opdrachtgever en eventuele derden alle benodigde medewerking verlenen aan Lessons in Harmony en indien Opdrachtgever de openstaande factuur c.q. facturen heeft voldaan. 

Artikel 5: De Opdracht 

 • Lessons in Harmony zal in opdracht van de Opdrachtgever de werkzaamheden verrichten op de wijze zoals vermeld in de opdrachtbevestiging dan wel in de schriftelijke Overeenkomst. Partijen gebruiken voor de uitvoering van de werkzaamheden de KonMari methode. Voor een beschrijving van deze methode wordt verwezen naar www.lessonsinharmony.nl

 • De Opdracht zal door Lessons in Harmony ten allen tijde worden uitgevoerd op het door Opdrachtgever opgegeven adres. 

 • De Opdracht start op de afgesproken tijd en duurt maximaal 5 uur per dag. 

 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden vervult Lessons in Harmony een adviserende en begeleidende rol. 

 • Lessons in Harmony is niet verantwoordelijk voor verlies van en/of goederen waar afstand van wordt gedaan door de Opdrachtgever. 

 • Voor de vervulling van de werkzaamheden van Lessons in Harmony, draagt Opdrachtgever ervoor zorg dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden dat de Partijen zo min mogelijk gestoord worden. In geval van kleine kinderen zal de Opdrachtgever oppas regelen. Huisdieren bevinden zich in een afgesloten ruimte. 

 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat de familieleden en/of huisgenoten ongeacht of zij ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden in de woning/ruimte zullen bevinden, op de hoogte zijn van de komst van Lessons in Harmony. 

 • Opdrachtgever focust zich tijdens de opdracht op zijn/haar persoonlijke spullen. Spullen van familieleden/huisgenoten of anderen worden niet behandeld tijdens de opdracht. 

Artikel 6: De Vergoeding 

 • Opdrachtgever is aan Lessons in Harmony voor de Opdracht de tussen Partijen overeengekomen prijs verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging dan wel door Partijen ondertekende schriftelijke Overeenkomst gemelde bedrag. De vergoeding is verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever samen met Lessons in Harmony een concrete afspraak voor een datum heeft ingepland voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

 • Binnen een straal van 35 kilometer gerekend vanaf de standplaats van Lessons in Harmony (Koog aan de Zaan) zal geen reisvergoeding in rekening worden gebracht. Vanaf een afstand van 35 kilometer verwijderd van de standplaats van Lessons in Harmony zal Opdrachtgever aan Lessons in Harmony een reisvergoeding betalen van €0,38 per/km. 

Artikel 7: Annuleringen

 • Opdrachtgever kan ten laatste 24 uur vooraf aan een opruimsessie de opdracht annuleren per e-mail of telefoon. Wanneer de Opdrachtgever niet of te laat afzegt, wordt er €50 uit rekening gebracht. 

 • Lessons in Harmony houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De Opdrachtgever wordt hier met spoed van op de hoogte gebracht. Lessons in Harmony zal in dat geval nieuwe data voorleggen. De Opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding. 

 • Wanneer de Opdrachtgever tijdens de opruimsessie beslist om eerder dan de afgesproken tijd de sessie te beendogen, wordt het volledige tarief van de sessie in rekening gebracht. 

Artikel 8: Betalingen 

 • Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dienen betalingen (inclusief BTW) plaats te vinden veertien (14) dagen na factuurdatum. Betalingen dienen, zonder compensatie of verrekening te worden verricht op NL35 RABO 0323 4373 89 t.n.v. Lessons in Harmony.

 • Indien het pakket 'Home in Harmony'. wordt afgenomen zal na de tweede sessie de helft van de pakketprijs in rekening worden gebracht. 

 • In geval van niet (volledige of tijdige( betaling is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaand bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening. 

 • Indien Lessons in Harmony haar vordering op de Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd aan Lessons in Harmony. 

Artikel 9: Privacy en geheimhouding 

 • Lessons in Harmony verplicht zich ertoe om alles wat in het contact met de Opdrachtgever besproken wordt vertrouwelijk te behandelen. 

 • Lessons in Harmony en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, gegevens van Opdrachtgever verstrekken aan derden. 

 • Lessons in Harmony zal de gegevens van de Opdrachtgever en overige persoonsgegevens die bij de uitvoering van de Opdracht aan Lessons in Harmony bekend zullen worden, vertrouwelijk en met inachtneming van de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, behandelen. De Privacy Policy van Lessons in Harmony is van overeenkomstige toepassing. 

 • Opdrachtgever gaat akkoord met het plaatsen van foto's van de verrichtte werkzaamheden door Lessons in Harmony op haar social media accounts. Op deze foto's zullen geen personen staan, tenzij de betreffende personen hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor verlenen. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 • Lessons in Harmony heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hierdoor wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal spannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. 

 • De aansprakelijkheid van Lessons in Harmony voor schade en kosten van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht waarvoor zij in verzuim is, dansel uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot een vergoeding van directe schade en voorts tot een bedrag dat de verzekering van Lessons in Harmony in het concrete geval uitkeert. In geval de verzekeraar in het concrete geval niet pikeert, om welke reden dan ook, is de totale aansprakelijkheid van Lessons in Harmony beperkt tot vergoeding van de direct schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Lessons in Harmony voor directe schadek op welke rechtsgrond dan ook meer dan duizend euro (€1000) bedragen. 

 • Lessons in Harmony is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Lessons in Harmony. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 

 • Aansprakelijkheid van Lessons in Harmony voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goederen, is in alle gevallen uitgesloten. 

Artikel 11: Einde Overeenkomst 

 • Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, De Overeenkomst eindigt op het moment dat Lessons in Harmony de werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht heeft uitgevoerd en de Opdrachtgever al het verschuldigde betaald heeft. 

 • De Overeenkomst kan worden ontbonden indien de andere Partij zich toerekenbaar niet aan de gemaakte afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in geval van faillissement of surséance van betaling) Aan elke Partij komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst wegens ene toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij in verzuim is. Een Partij raakt in verzuim nadat zij een ingebrekestelling heeft ontvangen conform het bepaald in het artikel 9.5 uit de Voorwaarden waarin een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld en ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. 

 • Ontbinding leidt geenszins tot enige aansprakelijkheid van Lessons in Harmony voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. De vorderingen van Lessons in Harmony zullen ten gevolge van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Artikel 12: Geschillen en klachtenprocedure  

 • Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Lessons in Harmony.

 • Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal de consultant zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 

 • Mocht er geen geschikte oplossing gevonden worden tussen de opdrachtgever en Lessons in Harmony zal M. Roggeveen worden ingeschakeld als externe bemiddelaar. 

 • Op geschillen die naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Slotbepaling 

 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig ind een deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

 • Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige van kracht blijven De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiting bij de strekking van de te vervangen bepalingen.